1. Варелите и другите опаковки трябва винаги да се съхраняват под навес.
  2. При необходимост от съхраняване на варели на открито те трябва да се поставят върху повдигната платформа така, че да не лежат директно на земята.
  3. След употреба проверете дали отваряните опаковки са добре затворени.
  4. Преди отваряне почистете опаковката, за да предотвратите евентуално замърсяване на маслото в нея.
  5. Преди смазване внимателно почистете отворите за наливане на масло. Това се отнася и за гресьорките.
  6. При доливане на масло винаги използвайте почистен бидон. Използвайте фуния за предотвратяване на неволно разливане
  7. Редовно проверявайте нивото на маслото. При необходимост доливайте маслото до препоръчаната горна граница. Никога не наливайте прекалено много масло.
  8. Редовно проверявайте и почиствайте масления и въздушния филтри.
  9. Използвайте подходящо смазочно оборудване и го поддържайте чисто. Не допускайте попадане на масло върху вашата кожа.
  10. Разлятото масло повишава риска от възникване на инциденти. Винаги попивайте колкото е възможно по-скоро разлятото масло.