• Добавка/присадка Вещества добавяни към смазочни продукти, горива и масла.
 • API American Petroleum Institute (Американски петролен институт). Система за спецификация на моторни и трансмисионни масла.
 • Пепелно съдържание Пепелен остатък, оставащ след пълното изгаряне на маслото. Пепелното съдържание се специфицира като процент от общата маса. Пепелта съдържа неорганични соли, оксиди и минерални продукти.
 • ASTM American Society for Testing and Materials (Американско дружество за изпитвания и материали).
 • Бентонит Вид глина, използвана като сгъстяваща добавка във високотемпературните греси.
 • CCMC/ACEA Европейска асоциация на автомобилните производители в рамките на Европейския съюз.
 • Колоиди Изключително фини частици,добавени към смазочните продукти.
 • Защита от корозия Добавка срещу ръжда и корозия.
 • CP centipoise (сантипоаз), мерна единица за динамичен вискозитет; mPa.s.
 • cSt centistokes (сантистокс), мерна единица за кинетичен вискозитет. (1cSt = mPa.s/плътност = мм2/сек.)
 • Разкъсване Разкъсване на молекули, молекулите с дълга верига (тежки молекули) в маслата се разкъсват до формиране на молекули с по-къси вериги (леки молекули).
 • Детергент Добавка, повишаваща разтворимостта.
 • Дисперсант Добавка, която поддържа замърсяванията фино диспергирани в маслото.
 • DIN Германски индустриални норми
 • Температура на отделяне на капка Температурата, при която маслото повече не може да се налива
 • Емулгиращо масло Масло, което се смесва с вода.
 • Енглер (°E) Използвана по-рано единица за измерване на вискозитет.
 • EP Екстремно налягане (Extreme Pressure), присадка към масла и греси за работа под високо налягане.
 • Мастни масла Масла на животинска и растителна основа. Използват се като добавка за усилване здравината на масления филм (съставни масла).
 • Точка на възпламеняване Температурата, при която газовете изпускани от маслото се възпламеняват от открит пламък. Измервана в съответствие с метода на открития съд Кливлънд – СОС (Cleveland Open  Cup) или метода със затворен съд РМСС (Pensky-Martens Closed Cup).
 • Пенообразуване Настъпва при смесване на въздушни мехурчета с маслото. Намалява с добавката на инхибитори на пенообразуването. Мехурчетата влошават смазочните свойства и повишават оксидацията.
 • Триене Съпротивление при движение.
 • Гликол Вид алкохол, широко използван в технологиите за изготвяне на смазочни продукти.
 • Графит Твърдо смазочно средство, използвано като добавка за масла и греси.
 • Масло HD Heavy Duty – старото обозначение за моторни масла с почистващи добавки.
 • IR Инфрачервен спектрофотометричен анализ на смазочни продукти.
 • Литиева комплексна грес Смазочна грес, сгъстена с използване на литиев сапун, позволяващ употреба при повишени работни температури.
 • MIL-L xxx Американски военни спецификации. (MIL-L-2105C = API GL-5) (MIL-L-46152D = API SG)
 • Молибденов бисулфид (MoS2) Твърда добавка към масла и греси.
 • MVMA Motor Vehicle Manufacturers Association – Асоциация на производителите на моторни превозни средства.
 • Нафтеново базово масло Минерално масло с добра течливост при ниски температури.
 • NMMA National Marine Manufacturers Association (Национална асоциация на производителите на морски съдове), наследницата на BIA – Boating Industry Association (Асоциацията на производителите на яхти).
 • NLGI Класификационна система за греси в зависимост от тяхната консистенция.
 • OEM Original Equipment Manufacturers – Производители на комплектно оборудване, производители на техническо оборудване (използващи компоненти от подизпълнители).
 • Защита срещу оксидация Защита за предотвратяване оксидацията на маслото и осигуряване на по-продължително време на употреба.
 • PAO Полиалфаолефини, тип синтетични базови масла, позволяващи смесване с минерални масла.
 • Парафиново базово масло Минерално масло, с най-широко приложение като базово масло в смазочните продукти.
 • Полимери Дълги молекулни вериги. Синтетична добавка за подобряване течливостта на маслото.
 • Температура на застиване Най-ниската температура, при която маслото е все още в течно състояние (при охлаждане).
 • PPM Части на милион, т.е. концентрация на вещество в смес равна на 1/1 000 000.
 • Технологично масло Масло включено или консумирано в технологичен производствен процес.
 • Изпомпваемост Най-ниската температура, при която е възможно изпомпване на маслото.
 • SAE Society of Automotive Engineers – Дружество на автомобилните инженери. Системата SAE се използва за класификация на моторни масла в съответствие с техния вискозитет.
 • Силикони Водоустойчиви полимери със силно изразени водоотблъскващи свойства.
 • шлам Отлагания на замърсявания, най-вече в двигателите. Свързани с добавките към маслото.
 • Синтетично масло Смазочно масло, в което базовото масло е синтезирано посредством химичен процес. Изходната суровина обикновено представлява нефт или природен газ.
 • TBN Общо алкално число Показател за способността на маслото да неутрализира киселини.
 • Трибология Изследване на смазването, триенето и износването.
 • VI Индекс на вискозитет, изражение на стабилността на вискозитета на маслото при температурни промени.
 • Вискозитет Изразява плътността на течността и/или нейната течливост.
 • Отработено/отпадъчно масло Използвано смазочно масло, което трябва да бъде унищожено по подходящ начин.